#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство освіти і науки України
#
Новосад Ганна
Міністр
Відповідальний
 • Мандзій Любомира Степанівна
  Заступник міністра
Ціль

1.1. Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

На сьогодні якість дошкільної освіти та мережа закладів неспроможна охопити всіх дітей дошкільного віку якісними послугами та не відповідають сучасним потребам розвитку дитини. Значна кількість дітей в Україні не має доступу до якісної дошкільної освіти, що призводить до погіршення шансів на цілісний розвиток, майбутню успішність у школі та у довгостроковій перспективі, в окремих випадках, поглиблює соціальну нерівність.

Ми переконані, що кожна українська дитина повинна мати доступ до якісної дошкільної освіти, що сприятиме цілісному розвитку дитини, формуванню її особистості, розвитку творчих здібностей, набуттю нею соціального досвіду. Ми прагнемо досягти цілі, співмірної із ціллю ЄС, що передбачає охоплення 95% дітей від 4 до 6 років дошкільною освітою. Для цього ми будемо стимулювати розвиток мережі дошкільних закладів, у тому числі приватних. Розширимо форми здобуття дошкільної освіти.

Створимо умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у дошкіллі, спільно з університетами модернізуємо програми підготовки. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти повинні мати високі фахові знання та компетентності, володіти сучасними педагогічними методиками. Щороку починаючи з 2021 року щонайменше 10% педагогічних працівників закладів дошкільної освіти підвищуватимуть професійну кваліфікацію за новими програмами. При цьому ми будемо підвищувати соціальний статус педагогів у дошкільних закладах, досягаючи рівня заробітної плати не менше 4 прожиткових мінімумів.

Ми оновимо зміст освіти, методики та освітні технології у закладах дошкільної освіти. Надамо можливість для професійної підготовки асистентам та вихователям, що працюють у дошкільних закладах з дітьми з особливими освітніми потребами. Охоплення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти зростатиме щороку щонайменше на 5%.

Все це в сукупності дозволить дітям отримати належний ранній розвиток та бути більш готовими до отримання шкільної освіти, що вплине на їх успішність в майбутньому.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.1. «Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Якість дошкільної освіти та мережа закладів не відповідають сучасним потребам розвитку дитини
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Батьки дітей дошкільного віку, діти дошкільного віку
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У 2018 році у 14 898 закладах дошкільної освіти освітній процес забезпечують 137 688 педагогічних працівників для 1 278 тис. дітей раннього та дошкільного віку. За даними Держстату 68 % дітей від 1 до 6 років охоплені дошкільною освітою в міській місцевості та всього 41 % - в сільській, за оперативними даними станом на 01.09.2019 лише 3 987 дітей  з особливими освітніми потребами  здобували освіту в інклюзивних групах, що складає 6,54% від кількості дітей з ООП в закладах освіти

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Здобуття дошкільної освіти є вкрай важливим для дітей відповідного віку, оскільки створює сприятливі умови для формування необхідних базових якостей особистості, компетентностей, вмінь та навичок, що забезпечує підґрунтя для подальшого успіху дитини, її гармонійного розвитку та плавного переходу до здобуття наступного рівня освіти. Так, згідно з даними міжнародного дослідження якості освіти PISA, діти, які відвідували заклади дошкільної освіти, мали кращі результати з математичної компетентності порівняно з іншими дітьми, які не мали такого досвіду

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Оскільки розвиток дошкільної освіти як першої ланки безперервної освіти в Україні не було визначено пріоритетом державної політики за останні декілька років, ситуацію не було суттєво покращено. Так, порівняно з 2015 роком показник охоплення дітей дошкільною освітою в міській місцевості зріс всього на 2 %, а у сільській місцевості -  лише на 1 %

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Мережа закладів дошкільної освіти неспроможна охопити всіх дітей дошкільного віку якісними послугами

Черга (переважно у великих містах) до закладів дошкільної освіти станом на 1 вересня 2019 року складає понад 30 000 дітей, що складає 2,3 % від кількості дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, крім того спостерігаються непоодинокі випадки перевищення граничної наповнюваності вікових груп, що негативно відображається на якості дошкільної освіти.

Причина 2 – Зміст дошкільної освіти потребує оновлення у відповідності до потреб формування первинного соціального досвіду та позитивних якостей особистостей дітей

Освітнє середовище потребує оновлення та має стати інклюзивним, комфортним та безпечним, забезпечивши безбар’єрний доступ до здобуття дошкільної освіти. Також причинами низької якості дошкільної освіти є непрестижність, неконкурентна оплата праці педагогічних працівників та низька мотивація до професійного розвитку. Середня заробітна плата вихователя - без категорії на ставку - 5 410 грн; з вищою категорією на ставку - 7 160 грн, крім того спостерігаються непоодинокі випадки тарифікації вихователів на неповну ставку у зв’язку із переходом закладів дошкільної освіти з 12-годинного режиму роботи на 10,5. Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників не враховує необхідності впровадження інноваційних підходів на практиці, забезпечення підтримки в освітньому процесі, зокрема дітям з особливими освітніми потребами.

1.7. Показники ефективності політики
 • Зростання щорічного показника охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою у міській та сільській місцевості
 • Зростання частки 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладах дошкільної освіти
 • Оцінка якості дошкільної освіти за шкалами дослідження ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Освіта у закладах дошкільної освіти є доступною
Показники результативності:
 • Дотримання нормативної наповнюваності груп у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць
 • Кількість місць, створених у закладах освіти (в т. ч. у новозбудованих та реконструйованих закладах) щоквартально
 • Зростання частки закладів дошкільної освіти приватної форми власності (у відсотках)
 • Зростання частки закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання (у відсотках)
 • Зростання охоплення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти на 5 відсотків щорічно
Завдання до підцілі:
 • Подолання черги до закладів дошкільної освіти
 • Розширення мережі приватних закладів дошкільної освіти
 • Забезпечення безбар'єрного та інклюзивного доступу до закладів дошкільної освіти
2. Заклади освіти надають якісну дошкільну освіту
Показники результативності:
 • Частка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які підвищили кваліфікацію за новими програмами, не менше 10 відсотків щорічно, починаючи з 2021 року
 • Зростання частки керівників закладів дошкільної освіти, які удосконалили управлінські навички з питань управління закладом освіти (у відсотках)
 • Підвищення заробітної плати педагогічного працівника закладу дошкільної освіти (у відсотках)
 • Щорічно 7 000 педагогічних працівників навчені надавати освітню підтримку особам з особливими освітніми потребами
 • Оновлено Базовий компонент дошкільної освіти
 • Зростання частки закладів дошкільної освіти, в яких оновлено освітнє середовище (у відсотках)
Завдання до підцілі:
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за новими програмами
 • Підвищення мотивації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти до професійної діяльності
 • Оновлення змісту дошкільної освіти
 • Створення системи забезпечення якості дошкільної освіти
 • Створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Подолання черги до закладів дошкільної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти 01.07.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Розширення форм здобуття дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Інформаційна кампанія щодо важливості дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Розширення мережі приватних закладів дошкільної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Лібералізація вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти  01.01.2020 31.12.2020 МОН; Мінекономіки
Встановлення пільгової плати за оренду приміщення приватним закладам освіти 01.01.2020 30.09.2020 МОН; Мінекономіки; Фонд державного майна
Завдання: Забезпечення безбар'єрного та інклюзивного доступу до закладів дошкільної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Надання якісних послуг для дітей дошкільного віку фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Надання корекційно-розвиткових послуг, закупівля необхідного спеціального обладнання дітям з особливими освітніми потребами дошкільного віку 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення методичних рекомендацій для засновників та керівників закладів дошкільної освіти щодо  питань забезпечення доступності  дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення безбар’єрного доступу до закладів дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2024 облдержадміністрації; МОН
Завдання: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за новими програмами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підвищення  кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. керівників закладів дошкільної освіти (щорічно) 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Запровадження механізму сертифікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 01.01.2021 31.12.2024 МОН; УЦОЯО; ДСЯО
Організація навчання педагогічних працівників з питань підтримки дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі  та запобігання проявам насильства 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення та затвердження професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2020 МОН
Розроблення та затвердження  стандартів вищої освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта» 01.01.2020 31.12.2021 МОН
Завдання: Підвищення мотивації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти до професійної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підвищення  заробітної плати педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 01.01.2021 31.12.2024 МОН; Мінфін
Зменшення обсягу педагогічного навантаження працівників закладів дошкільної освіти (внесення змін до типових штатних нормативів для ЗДО) 01.01.2020 31.12.2024 МОН; Мінфін
Збільшення тривалості відпустки  педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН; Мінфін
Запровадження механізму надання одноразової адресної грошової допомоги для випускників закладів вищої освіти, які уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти (протягом перших трьох років після працевлаштування) 01.01.2020 31.12.2024 МОН; Мінфін
Завдання: Оновлення змісту дошкільної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) 01.01.2020 30.06.2020 МОН
Оновлення програм розвитку дітей відповідно до нового Базового компонента дошкільної освіти  01.08.2020 31.12.2024 МОН
Оновлення методичних рекомендацій з питань організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 01.09.2022 31.12.2022 МОН
Завдання: Створення системи забезпечення якості дошкільної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти 01.12.2019 30.06.2020 МОН
Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» 01.12.2019 31.12.2019 МОН
Розроблення та затвердження нового Положення про заклад дошкільної освіти 01.01.2020 31.12.2020 МОН 
Запровадження інституційного аудиту в закладах дошкільної освіти 01.09.2020 30.06.2021 МОН; ДСЯО 
Проведення оцінки якості дошкільної освіти за методикою ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) 01.01.2020 31.12.2024 МОН; Український інститут розвитку освіти 
Завдання: Створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження підтримки щодо  створення сучасного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти 01.01.2021 31.12.2024 МОН; Мінфін
Оновлення освітнього середовища в закладах дошкільної освіти, що, зокрема, є інклюзивним 01.01.2020 31.12.2024 облдержадміністрації; МОН