#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Бабак Альона
Міністр
Відповідальний
 • Живицький Дмитро Олексійович
  Перший заступник міністра
Ціль

10.2. Українці, що мешкають в “депресивних регіонах”, мають достатні можливості для розвитку

Україна – велика країна, і її регіони дуже різні. Історично склалося, що одні з них розвивались швидше, а інші повільніше. Як наслідок, маємо міжрегіональну диференціацію за основними соціально-економічними показниками та дисбаланси. Тому ми будемо вживати заходів, щоб зменшити міжрегіональні диспропорції за основними показниками у сфері людського розвитку (довготривале та здорове життя, доступ до знань та гідний рівень життя). 

Для цього ми створимо інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку та оцінки якості діяльності держави в регіоні та допоможемо кожному регіону знайти стратегію для стрімкого розвитку в рамках країни. В тому числі шляхом смарт-спеціалізації та створення знакових проектів “магнітів” (зокрема, за допомогою ДФРР та Фонду розвитку інновацій), що ставали б осередками нових екосистем та каталізаторами розвитку.

На законодавчому рівні закріпимо процедури участі громадян у визначенні пріоритетів та розподілі частки публічних коштів шляхом електронного голосування за обрані проекти для покращення соціально-економічного розвитку регіону/міста/ОТГ. 

Усунемо регуляторні бар’єри для отримання суб’єктами господарювання державної допомоги для реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на територіях, які визначені проблемними в установленому законодавством порядку, створимо умови для формування сприятливого інвестиційного клімату, розвитку інвестиційного потенціалу, зробимо територіальний брендінг. 

Для розвитку підприємницького потенціалу населення України запровадимо дієві організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку на засадах публічно-приватного партнерства, розвитку кластерної моделі економіки.

Це сприятиме інклюзивності економічного розвитку та зробить його більш сталим.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.2. «Українці, що мешкають в «депресивних регіонах», мають достатні можливості для розвитку»

1. Проблема політики

1.1. Значна частина населення України, що мешкає у «депресивних регіонах» має недостатні можливості для розвитку
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення 20 регіонів України, де ВРП у розрахунку на 1 особу є меншим за середній по Україні
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У 20 регіонах (74% населення країни або 31,4 млн. осіб у 2017 році) показник валового регіонального продукту на душу населення є меншим за середній по Україні. На зростання диспропорцій впливає довгострокова невирішеність проблем територій з несприятливими соціально-економічними умовами

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Значна диференціація в соціально-економічному розвитку регіонів посилює загрози суспільно-політичної дезінтеграції держави та вимагає значних державних ресурсів на заходи «вирівнювання» (стабілізаційні дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, інші додаткові дотації на утримання закладів, субвенції на розвиток інфраструктури громад).

 Слабкий інтерес з боку держави спричиняє подальший відтік трудових, інтелектуальних, наукових ресурсів з регіонів; зростаюче відставання України від країн-лідерів за показниками якості життя людей, рівнем інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Протягом останнього десятиліття диспропорції між рівнями соціально-економічного розвитку регіонів зростають. За період 2012-2017 рр. співвідношення між максимальним та мінімальним значенням валового регіонального продукту (ВРП) на одну особу збільшилось майже в 2,5 рази та становило 7,7 разів без урахування м. Києва та 17,2 рази з урахуванням міста Києва.

 Довідково: співвідношення максимального та мінімального значення ВРП на одну особу, без урахування міста Києва, у 2012 році – 3,07 рази (44650 грн. у Дніпропетровській області; 14529 грн. у  Чернівецькій, а у 2017 р. – 7,65 разів (106248 у Полтавській області; 13883 грн. на 1 особу у Луганській).

Співвідношення між максимальним та мінімальним значенням ВРП на одну особу з урахуванням міста Києва у 2012 складало 6,7 разів (97429 грн. на 1 особу у м. Києві та 14529 грн. на 1 особу у Чернівецькій області). У 2017 році становило 17,2 рази (238622 грн. на 1 особу у м. Києві та 13883 грн. на 1 особу у Луганській області).

У 2017 році ВРП у розрахунку на 1 особу був меншим за середній по Україні в 20 регіонах із 25 (чисельність населення у них складала 31,4 млн. осіб або 74% населення (без врахування АР Крим та м. Севастополь), у 2012 році – у 22 з 27 чисельність населення у них складала 31,9 млн. осіб або 70% населення (з врахуванням АР Крим та м. Севастополь)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низький рівень конкурентоспроможності регіонів та територій

Низький рівень конкурентоспроможності регіонів та територій, що стримує залучення інвестицій у їх розвиток: застаріла інфраструктура, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів потребам ринку праці, низька підприємницька активність тощо

Причина 2 – Низька інституційна спроможність місцевих органів влади щодо вирішення проблем відповідних територій та забезпечення їх розвитку
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом ВРП (на одну особу) – з 17 разів до 15
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом прямих іноземних інвестицій (на одну особу) з 187 разів до 100
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом капітальних інвестицій – з 30 разів до 15
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за рівнем безробіття – з 2,8 раза до 1,5

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Показники результативності:
 • Підвищення позиції України за показником Індексу конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) не менше ніж на 20 рейтингових пунктів
 • Підвищення позиції України за показником субіндексу «Інфраструктура» (Global Competitiveness Index) не менше ніж на 10 рейтингових пунктів
Завдання до підцілі:
 • Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки
 • Стимулювання точок економічного зростання
 • Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України
 • Сприяння розвитку підприємництва
 • Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів
2. Підвищення спроможності органів влади та інституцій до розвитку регіонів і територій
Показники результативності:
 • Понад 70% територіальних громад фінансово самодостатні
 • Більше 60% жителів підтримують діяльність місцевих органів виконавчої влади
Завдання до підцілі:
 • Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик
 • Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування
 • Розбудова потенціалу суб'єктів державної регіональної політики
 • Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року 20.09.2019 01.04.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року 02.01.2020 30.11.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації та забезпечення їх прийняття відповідними місцевими радами 02.01.2020 28.02.2020 ОДА, КМДА, Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція) 20.09.2019 30.03.2021 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проектів постанов про затвердження критеріїв визначення проблемних територій та затвердження їх переліку 01.03.2021 30.12.2021 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження державних програм підтримки проблемних територій 01.05.2022 30.12.2022 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Забезпечення реалізації державних програм підтримки проблемних територій 01.12.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Забезпечення реалізації Державної програми розвитку регіону Українських Карпат на 2020 — 2022 роки 01.09.2019 30.12.2022 Мінрегіон; інші ЦОВВ; Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька ОДА
Залучення України до нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону та програм підтримки, які діють в її рамках 01.01.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження порядку повернення українськими бенефіціарами неналежно витрачених коштів та/або невикористаної їх частини (в рамках реалізації Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001) 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; відповідні ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження Державної програми транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки 01.12.2019 30.12.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; відповідні ОДА
Завдання: Стимулювання точок економічного зростання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо укладення угод щодо регіонального розвитку між Урядом та обласними радами 01.01.2021 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про міські агломерації» 01.01.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Завдання: Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення щорічної оцінки інвестиційного потенціалу регіонів та підготовка планів стратегічних інвестицій для 25 регіонів (у т. ч. для інвестиційних проектів з розвитку конкурентних переваг) 01.01.2020 30.01.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Підготовка та забезпечення прийняття проекту нормативно-правового акта щодо створення Національного проектного офісу 01.01.2020 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до постанови КМУ «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; ОДА; КМДА
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 01.01.2020 28.02.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; Мін’юст
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проектів розпоряджень щодо затвердження інвестиційних програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів ДФРР 01.02.2020 30.12.2020 Мінрегіон; ОДА; КМДА
Завдання: Сприяння розвитку підприємництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях) 01.09.2019 30.03.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту акта щодо стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу на проблемних територіях 01.03.2021 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови щодо державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізацій 01.01.2021 30.01.2022 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 714 «Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку» 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у ВРУ проекту Закону «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку)» 01.09.2019 28.02.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови від 18 березня 2015 року № 196 щодо удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Забезпечення функціонування онлайн системи відбору проектів регіонального розвитку , що можуть фінансуватися з державного бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів, що отримані від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України 01.09.2019 31.12.2024 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Розбудова потенціалу суб'єктів державної регіональної політики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 01.09.2019 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження плану заходів щодо створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері місцевого та регіонального розвитку 01.01.2022 30.12.2023 НАДС; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2016 № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку» 01.01.2021 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту акта про затвердження плану заходів щодо створення у Херсонській області Агенціії регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" 01.11.2019 30.12.2020 Мінрегіон; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Херсонська ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту розпорядження щодо створення на базі агенцій регіонального розвитку офісів євроінтеграції 01.01.2020 30.12.2023 Мінрегіон; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; ОДА
Завдання: Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Деякі питання удосконалення системи моніторингу регіонального розвитку» 01.01.2020 30.06.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи моніторингу розвитку громад та територій 01.01.2020 30.06.2021 Мінрегіон; Держстат; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА