#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство освіти і науки України
#
Новосад Ганна
Міністр
Відповідальний
 • Мандзій Любомира Степанівна
  Заступник міністра
Ціль

1.2. Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

Сьогодні українська шкільна освіта не надає учням ті знання, вміння та компетентності, що є необхідними для подальшого успішного професійного та особистого розвитку. Крім того, існує велика диспропорція в якості освіти між міськими та сільськими школами, що призводить до нерівності можливостей учнів.

Ми продовжимо втілювати програму “Нова українська школа” на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства, компетентнісно орієнтованого навчання, що базується на цінностях. Щоб її випускники були самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.

В кожній школі будемо створювати безпечне, комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище. Це стимулюватиме учнів до навчання.

Будуть розроблені нові сучасні державні стандарти та освітні програми базової та старшої школи, відповідні методики оцінювання, підготовлені на основі нового змісту підручники та навчальні матеріали, у тому числі електронні. Система професійної орієнтації у школі допоможе кожному учню та учениці зробити правильний вибір подальшої освітньої чи професійної траєкторії.

Українські школи та педагоги матимуть реальну автономію та справедливе фінансування. Це стимулюватиме їх до підвищення власної кваліфікації. Для цього ми будемо надавати їм підтримку. Також ми стимулюватимемо найкращих вчителів – агентів змін, зокрема розширенням сертифікації. Створимо умови для підвищення соціального статусу педагога.

Задля рівного доступу до якісної шкільної освіти створимо умови для такої мережі шкіл, що буде спроможна надавати якісну шкільну освіту усім дітям незалежно від місця їхнього проживання. Кожна об’єднана територіальна громада матиме опорну школу із забезпеченим підвезенням учнів до неї. Опорні школи отримають додаткову підтримку на розвиток освітнього простору, кабінетів природнично-математичних та інших предметів.

Все це в сукупності підготує випускників шкіл до успішного дорослого життя та позитивно вплине на їхні подальші освітні, професійні та кар’єрні перспективи.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.2. «Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Учні в закладах загальної середньої освіти не набувають компетентності, які б забезпечили їм успішний особистісний та професійний розвиток
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Здобувачі загальної середньої освіти, а також широкі кола батьківської та освітянської спільнот
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. У закладах загальної середньої освіти навчається понад 4 млн учнів. Разом із цим, щороку підвищується кількість здобувачів повної загальної середньої освіти. У 2018/2019 н.р. середню освіту здобували 4 016 488 учнів, що на 201 261 учнів більше, ніж попередньому навчальному році, з них 73 тис. здобувачів освіти (1,8% від загальної кількості) мають особливі освітні потреби та здобувають освіту в умовах інклюзії або спеціальної освіти

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Для суспільства вирішення проблеми низької якості освіти є пріоритетним, оскільки належний розвиток людського капіталу забезпечує економічний розвиток держави

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Негативна в частині якості освіти, позитивна в частині охоплення освітою дітей з ООП. Так, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики відповідно поріг не подолали в 2016 році - 9,13 % (23 173) та 14,83 % (18 248); в 2017 році - 7,55 % (17 385) та 16,47 % (17 512); в 2018 році - 14,51 % (46 919) та 18,59 % (19 795), в 2019 році - 15,8 % (53 613) та 18,2% (28 215) від зареєстрованих осіб.

Разом з тим, протягом останніх п`яти років в 6,4 рази зросла кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; з 2016/2017 н. р. у 4,6 рази збільшилася кількість інклюзивних класів та в 3,6 рази - шкіл, в яких облаштовані такі класи

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та культура оцінювання, а також освітній простір є застарілими

Зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та культура оцінювання, а також освітній простір є застарілими та не дають можливості здобувати ключові компетентності для ціложиттєвої освіти[1], а також наскрізні вміння для успішного життя (критичне та творче мислення, вміння розв’язувати складні проблеми, співпраця з іншими, емоційний інтелект та інші) учням та ученицям, в т.ч. з особливими освітніми потребами.

[1] Official Journal of the European Union C 189/1-13  - Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Причина 2 – Педагогічна професія не є престижною та не дає гідних умов праці

До закладів вищої освіти, що надають педагогічну освіту, не вступають кращі випускники шкіл. Підготовка за педагогічними спеціальностями в закладах вищої освіти є слабкою та не відповідає сучасним освітнім технологіям та трендам. Частка педагогічних працівників, які вже працюють у школах, з різних причин переважно не володіє інноваційними підходами та технологіями до навчання.

Причина 3 – Мережа шкіл є вкрай неефективною та характеризується великою кількістю малокомплектних шкіл

Мережа шкіл є вкрай неефективною та характеризується великою кількістю малокомплектних шкіл (з кількістю до 50 учнів), які надають освіту за суттєво більші видатки коштів, порівняно зі школами з розрахунковою наповнюваністю, у яких навчається більша кількість учнів[1] . При цьому у великих містах школи переповнені.

[1] https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-educatio

Причина 4 – Освітнє середовище закладів загальної середньої освіти не завжди є інклюзивним, безпечним і комфортним

Освітнє середовище закладів загальної середньої освіти не завжди є інклюзивним, безпечним і комфортним, що не мотивує та не зацікавлює учнів до навчання, таким чином створюючи несприятливі умови для досягнення результатів навчання. Позашкільна освіта недоступна для усіх школярів у сільській місцевості, не завжди відповідає інтересам сучасних учнів та не дає можливості для їх розвитку.

Причина 5 – Школа не створює умов до вчасної професійної орієнтації, усвідомлення учнями та ученицями власного вибору подальшої освітньої траєкторії чи професійної діяльності

Як результат - випускники закладів загальної середньої освіти здобувають спеціальність, за якою в подальшому не працюють

1.7. Показники ефективності політики
 • Місце України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA. Покращення результатів з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності
 • Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості за рахунок підвищення якості навчання у сільській місцевості
 • Рівень вмотивованості учнів у навчанні

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Оновлений зміст освіти і методики навчання відповідають потребам формування ключових компетентностей для життя
Показники результативності:
 • Затверджені Державні стандарти базової та профільної середньої освіти та типові освітні програми, розроблені на компетентнісному підході
Завдання до підцілі:
 • Розроблення змісту базової середньої освіти, що відповідає сучасним вимогам
 • Моніторинг результатів впровадження компетентнісного підходу в навчанні та підтримки в освітньому процесі
 • Розроблення змісту профільної середньої освіти та методик навчання відповідно до сучасних вимог
2. Кваліфіковані педагогічні працівники є вмотивованими до педагогічної діяльності та професійного розвитку, володіють сучасними методиками навчання. Соціальний статус педагога є привабливим
Показники результативності:
 • Підвищення заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (у відсотках)
 • Частка вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації, зокрема щодо організації освітнього процесу для здобувачів з особливими освітніми потребами (у відсотках)
Завдання до підцілі:
 • Підвищення кваліфікації та професійне зростання педагогічних працівників
 • Підвищення мотивації педагогічних працівників до педагогічної діяльності
3. Мережа шкіл спроможна надавати якісну освіту усім дітям, незалежно від місця їхнього проживання
Показники результативності:
 • Зменшення кількості денних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, у яких є класи з наповнюваністю більше 30 учнів
 • Зменшення кількості учнів у великих містах, котрі навчаються у другу зміну
 • Зменшення частки малокомплектних закладів загальної середньої освіти (з кількістю до 50 учнів)
Завдання до підцілі:
 • Формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та доступну початкову і базову середню освіту
 • Розбудова мережі ліцеїв, що забезпечують здобуття профільної загальної середньої освіти академічного та професійного спрямування
 • Забезпечення доступності мережі закладів освіти для здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти
4. Здобувачі освіти навчаються в безпечному, сучасному, комфортному, інклюзивному та мотивуючому освітньому середовищі
Показники результативності:
 • Частка учнів та педагогічних працівників, забезпечених електронними освітніми ресурсами, зокрема електронними підручниками (у відсотках)
 • Частка учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти (у відсотках)
 • Кількість оснащених кабінетів природничо-математичних предметів в закладах освіти
 • Кількість шкіл, в яких є ресурсна кімната
Завдання до підцілі:
 • Діджиталізація освітнього середовища шкіл: підключення до швидкісного Інтернету; забезпечення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, електронними освітніми ресурсами
 • Створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища
 • Створення сучасного та розвивального освітнього середовища
5. Випускниці та випускники здійснюють свідомий, зважений вибір професії, розуміючи перспективи, які дає завершення того чи іншого рівня освіти
Показники результативності:
 • Співвідношення вступників до закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти до вступників до закладів вищої освіти
 • Співвідношення кількості вступників до закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти до кількості випускників базової загальної середньої освіти
Завдання до підцілі:
 • Визначення та аналіз професійних спрямувань та уподобань учнів
 • Створення ефективної системи профорієнтації
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо здійснення профорієнтації в закладах загальної середньої освіти

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розроблення змісту базової середньої освіти, що відповідає сучасним вимогам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження Державного стандарту базової середньої освіти на основі компетентністного підходу 01.11.2019 30.04.2020 МОН
Розроблення та затвердження типової освітньої програми для базової середньої освіти 01.09.2020 31.03.2021 МОН
Забезпечення учнів та педагогічних працівників закладів ЗСО підручниками та посібниками: 3, 7 класи (2020), 4, 8 класи (2021), 5, 9 класи (2022), 1, 6, 10 класи (2023) 2, 7, 11 (2024) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання компетентностей, набутих на рівні базової середньої освіти 01.06.2020 30.11.2020 МОН
Затвердження порядку проведення експертизи освітніх програм щодо відповідності державним стандартам загальної середньої освіти 01.01.2020 30.09.2020 МОН; ДСЯО
Розроблення та схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 01.12.2019 30.06.2020 МОН
Затвердження порядку підтвердження відповідності навчальних видань державним освітнім стандартам, психолого-педагогічним вимогам 01.01.2020 30.06.2020 МОН
Завдання: Моніторинг результатів впровадження компетентнісного підходу в навчанні та підтримки в освітньому процесі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти 01.11.2019 29.02.2020 МОН
Проведення моніторингових досліджень впровадження Нової української школи, в тому числі в пілотних закладах загальної середньої освіти (щорічно) 01.01.2020 31.12.2022 МОН
Супровід участі України в міжнародному порівняльному дослідженні PISA 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Проведення моніторингового дослідження щодо задоволеності батьків якістю та доступністю освіти, в тому числі для дітей з ООП 01.01.2022 31.12.2024 МОН
Завдання: Розроблення змісту профільної середньої освіти та методик навчання відповідно до сучасних вимог
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти на основі компетентністного підходу 01.01.2021 31.12.2021 МОН
Розроблення та затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 01.02.2022 31.10.2022 МОН
Забезпечення учасників пілотного проєкту старшої профільної школи навчальними матеріалами 01.09.2023 30.09.2024 МОН
Затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання компетентностей, набутих на рівні профільної середньої освіти 01.01.2023 30.06.2023 МОН
Завдання: Підвищення кваліфікації та професійне зростання педагогічних працівників
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення умов для створення конкурентного (демонополізованого) середовища на ринку послуг з підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (вибору суб'єкта, виду та форм підвищення кваліфікації) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення та внесення на розгляд Уряду порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на підвищення кваліфікації, передбачивши можливість закладів освіти самостійно оплачувати відповідні послуги або відшкодовувати їх вартість педагогічним працівникам 01.01.2020 31.03.2020 МОН
Розроблення та затвердження Положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників 01.01.2020 31.07.2020 МОН
Створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації системи районних науково-методичних центрів (кабінетів) 01.07.2020 31.12.2024 органи місцевого самоврядування; МОН
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з формування в учнів компетентностей, надання підтримки в освітньому процесі учням з ООП 01.03.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення супервізії (супроводу та підтримки) педагогічних працівників 01.12.2019 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Розроблення та затвердження професійних стандартів педагогічних працівників 01.01.2020 31.07.2020 МОН; Мінсоцполітики
Проведення моніторингового дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Нової української школи  01.01.2020 31.12.2024 МОН; ІОА
Завдання: Підвищення мотивації педагогічних працівників до педагогічної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення поступового підвищення заробітної плати педагогічним працівникам 01.01.2020 31.12.2022 МОН; Мінфін
Удосконалення механізму сертифікації вчителів 01.06.2020 30.11.2021 МОН; ДСЯО; УЦОЯО
Забезпечення виплати допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж роботи менше 10 років  01.01.2020 31.12.2020 МОН
Запровадження педагогічної інтернатури 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та доступну початкову і базову середню освіту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аналізу мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема спеціальних 01.01.2020 31.12.2021 МОН
Стимулювання створення ефективної мережі опорних закладів загальної середньої освіти 01.09.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення підтримки оптимізації закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю класів (малокомплектних закладів) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Внесення змін до Порядку проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти 01.01.2020 31.12.2020 МОН; ДСЯО
Оптимізація мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти 01.01.2020 30.11.2023 МОН
Завдання: Розбудова мережі ліцеїв, що забезпечують здобуття профільної загальної середньої освіти академічного та професійного спрямування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження дорожньої карти впровадження профільної середньої освіти 01.12.2019 30.06.2020 МОН
Пілотування механізму організації діяльності ліцеїв (щорічно) 01.09.2021 31.05.2024 МОН
Надання підтримки з формування мережі ліцеїв 01.01.2020 30.06.2022 МОН
Комунікаційна кампанія щодо переходу до трирічної профільної середньої освіти 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Завдання: Забезпечення доступності мережі закладів освіти для здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вдосконалення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів щодо надання послуг дітям з ООП, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення закладів освіти засобами для навчання дітей з ООП відповідно до потреби 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення моделі взаємодії між закладами освіти, що забезпечують здобуття учнями з ООП повної загальної середньої освіти 01.03.2020 31.08.2022 МОН
Забезпечення доступності мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти 01.07.2020 31.12.2021 МОН; органи місцевого самоврядування
Завдання: Діджиталізація освітнього середовища шкіл: підключення до швидкісного Інтернету; забезпечення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, електронними освітніми ресурсами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підключення закладів загальної середньої освіти до швидкісного Інтернету 01.09.2019 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення здобувачів освіти та педагогічних працівників електронними освітніми ресурсами 01.12.2019 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення закладів загальної середньої освіти комп'ютерним та мультимедійним обладнанням 01.08.2020 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення закладів освіти відповідними електронними додатками для навчання сліпих дітей 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення умов для навчання учнів з ООП в закладах загальної середньої освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Створення комфортного освітнього середовища, зокрема облаштування усіх закладів загальної середньої освіти теплими вбиральнями 01.09.2019 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Надання психолого-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу 01.09.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Завдання: Створення сучасного та розвивального освітнього середовища
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями, засобами навчання, сучасним обладнанням, у тому числі для математично-природничими кабінетами, STEM-лабораторіями 01.08.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Створення нового освітнього простору в загальної середньої освіти відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності 01.08.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів 01.02.2020 31.12.2024 МОН; МКМС
Завдання: Визначення та аналіз професійних спрямувань та уподобань учнів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення базового та періодичних моніторингових досліджень щодо професійної орієнтації учнів в закладах загальної середньої освіти 01.04.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Створення ефективної системи профорієнтації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Залучення громадських організацій, бізнес-асоціацій та інших партнерів до розроблення політики профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти 01.11.2019 31.12.2020 МОН
Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти 01.02.2020 31.12.2024 МОН
Проведення регіональних ярмарок професій із залученням бізнес-асоціацій, асоціацій підприємців та роботодавців (пілот Київська обл.) 01.12.2019 31.12.2020 облдежадміністрації; МОН
Розроблення та запровадження онлайн-курсу для учнів щодо вибору майбутніх професій 01.04.2020 31.12.2021 МОН; Спільний представницький орган роботодавців на національному рівні; облдержадміністрації
Розроблення інструменту тестування для школярів на основі міжнародних методик 01.03.2020 31.12.2020 МОН
Створення центрів кар’єри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 01.01.2020 31.03.2021 МОН
Завдання: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо здійснення профорієнтації в закладах загальної середньої освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення методичних рекомендацій та матеріалів для педагогічних працівників (соціальних педагогів), які будуть здійснювати профорієнтацію в закладах ЗСО у якості кар’єрних консультантів 01.03.2020 31.12.2020 МОН
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (соціальних педагогів) з питань надання консультативної допомоги учнями закладів загальної середньої освіти стосовно особистісного та професійного розвитку 01.01.2021 31.12.2024 МОН